Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  podanych w formularzu rejestracyjnym Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą przy ul. Szturmowej 1/3, 02-678 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114236, NIP: 521-32-24-743, adres email: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celach:
a) bieżącego kontaktu Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
b) informowania Pani/Pana o przedsięwzięciach organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
c) informowania Pani/Pana o ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 punkt a) również art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania tj. do czasu Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Warszawa, 25 września 2019 r.